ten

Tin tức

Giải pháp đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn là đảng bộ cấp trên cơ sở, được thành lập năm 2007 trên cơ sở sáp nhập các chi bộ, đảng bộ cơ sở doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Sở Y tế và đảng bộ các quận huyện. Tại thời điểm thành lập, Đảng bộ có 17 tổ chức cơ sở đảng (4 đảng bộ và 13 chi bộ) với 356 đảng viên. Qua hơn 13 năm hoạt động, đã thành lập mới 3 tổ chức cơ sở đảng, nâng cấp 3 chi bộ cơ sở lên đảng bộ cơ sở, kết nạp 448  đảng viên (trong đó, riêng nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã phát triển được 222 đảng viên, đạt 123% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra); chuyển 2 tổ chức cơ sở đảng về nơi sinh hoạt mới (do thoái 100% vốn Nhà nước), giải thể 3 tổ chức cơ sở đảng (do không còn phù hợp về mặt tổ chức) và chuyển sinh hoạt 391 đảng viên. Hiện nay, Đảng bộ có 15 chi bộ, đảng bộ cơ sở (gồm 7 đảng bộ và 8 chi bộ) với 467 đảng viên.

Giải pháp đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Với quy mô, tình hình tổ chức đảng, đảng viên như trên, Đảng ủy Công ty các nhiệm kỳ luôn xác định một trong các nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên. Các giải pháp được triển khai thực hiện ở từng giai đoạn đều được Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty xác định trên cơ sở nhận thức, đánh giá sâu kỹ thực tiễn, tình hình, nhất là phân tích các yếu tố khó khăn, không thuận lợi. Đảng bộ được thành lập trên cơ sở tiếp nhận các tổ chức đảng thuộc quận ủy, huyện ủy, một số đơn vị thuộc Đảng ủy Sở Y tế nên sự gắn bó giữa các tổ chức đảng trong hệ thống chưa dài lâu. Do quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp, việc thoái vốn nhà nước dẫn đến nhiều doanh nghiệp trong hệ thống có vốn nhà nước thấp, không chi phối, các cổ đông bên ngoài có tỷ lệ vốn cao hơn, giữ các chức danh lãnh đạo chủ chốt ở doanh nghiệp, không là đảng viên; mặc dù vẫn cho thành lập các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp nhưng việc tạo điều kiện cho các tổ chức hoạt động còn hạn chế (như kinh phí, thời gian...). Bên cạnh đó, cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, nhất là bí thư, không là cán bộ lãnh đạo quản lý doanh nghiệp mà chỉ là nhân viên thừa hành nên vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành gặp nhiều khó khăn, phần nào ảnh hưởng đến việc phát huy vai trò tổ chức đảng và động lực phấn đấu của quần chúng vào Đảng, ảnh hưởng đến công tác quản lý, giáo dục đảng viên và quần chúng. Sự cạnh tranh trong ngành dược ngày càng gay gắt, yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn ngày càng cao, người lao động ưu tiên tập trung vào nhiệm vụ chuyên môn nên phần nào ảnh hưởng đến việc xác định nguyện vọng vào Đảng. Bên cạnh đó sự biến động, chuyển dịch lao động thường xuyên dẫn đến công tác phát triển đảng khó khăn, đảng viên vừa kết nạp xong lại nghỉ việc, chuyển công tác...

Giải pháp đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên

Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn nhiệm kỳ 2020-2025

Trên cơ sở đánh giá kỹ các yếu tố đặc thù, Ban Thường vụ Đảng ủy triển khai thực hiện các giải pháp đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên, cụ thể:

Thứ nhất, tập trung quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, văn bản lãnh đạo của cấp ủy cấp trên trong toàn Đảng bộ; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động; xác định trách nhiệm của từng đảng viên, từng cấp ủy, từng tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị Công ty. Quan tâm đổi mới phương thức học tập, quán triệt phù hợp với đặc điểm tình hình của Đảng bộ; trước hết là thời gian tổ chức học tập hầu hết bố trí vào thứ sáu và thứ bảy nhằm tạo điều kiện cho đảng viên sắp xếp công việc chuyên môn để tham dự đầy đủ; tăng cường quản lý lớp học và chất lượng học tập; phát huy vai trò báo cáo viên của đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thường trực, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy trong triển khai, quán triệt các nội dung có liên quan trực tiếp đến tình hình, hoạt động của Đảng bộ, Công ty; hình thức báo cáo sinh động, gợi mở để đảng viên tham gia ý kiến, thảo luận.

Thứ hai, phân công và có cơ chế phát huy vai trò của các đồng chí đảng ủy viên phụ trách các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong theo dõi, nắm tình hình, định hướng các hoạt động, kịp thời có ý kiến chỉ đạo, xử lý các vấn đề phát sinh; đặc biệt đối với các tổ chức đảng tại các doanh nghiệp vốn nhà nước không chi phối, lãnh đạo doanh nghiệp không là đảng viên, việc phân công đảng ủy viên phụ trách được cân nhắc kỹ (thường phân công đảng ủy viên là cán bộ chủ chốt của Công ty mẹ) để tạo thuận lợi trong chỉ đạo, góp ý, hoặc tác động lãnh đạo đơn vị hỗ trợ, tạo điều kiện cho tổ chức đảng hoạt động. Nhờ đó, chất lượng và nền nếp sinh hoạt chi bộ ngày càng được bảo đảm, đi vào chiều sâu và thực chất hơn, công tác phát triển đảng cũng có nhiều kết quả tích cực hơn.

Thứ ba, quan tâm phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh; qua đó, tạo sự đồng thuận của lãnh đạo các công ty, nhất là lãnh đạo các công ty cổ phần vốn nhà nước không chi phối hoặc lãnh đạo công ty không là đảng viên, để hỗ trợ điều kiện về vật chất và tinh thần, phát huy tính chủ động của đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng nội dung, mô hình hoạt động hàng năm gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị và xây dựng phong trào thi đua ngày càng vững mạnh. Tạo điều kiện cho các đoàn thể tổ chức các hoạt động xã hội, tình nguyện vì cộng đồng, hỗ trợ, chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn của người lao động trong và ngoài hệ thống Công ty. Thông qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, tình cảm của người lao động, lãnh đạo doanh nghiệp đối với hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp; giúp quần chúng xác định đúng đắn mục đích, động cơ, nguyện vọng khi đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Thứ tư, phát huy vai trò của người đại diện vốn nhà nước tại các công ty liên kết, đặc biệt nơi lãnh đạo doanh nghiệp không là đảng viên, vì hầu hết người đại diện vốn đều tham gia hội đồng quản trị doanh nghiệp, có điều kiện góp ý xây dựng quy chế hoạt động và thiết lập các cơ chế thuận lợi cho cấp ủy và các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động.

Thứ năm, nghiên cứu, xây dựng các nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên; xác định trọng tâm, trọng điểm, chỉ tiêu phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị; phân công theo dõi chặt chẽ quá trình thực hiện để kịp thời điều chỉnh, thay đổi cho phù hợp khi tình hình thực tế thay đổi. Tập trung chỉ đạo việc xác định chỉ tiêu và triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhất là chỉ tiêu phát triển đảng, chú ý đối tượng là công nhân trực tiếp sản xuất ở những nơi có điều kiện thuận lợi (có nhà máy sản xuất; lãnh đạo doanh nghiệp là đảng viên, bí thư chi, đảng bộ cơ sở, đảng ủy viên đảng bộ cấp trên; tỷ lệ vốn nhà nước cao...).

Thứ sáu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của cấp ủy, đảng viên. Cán bộ, đảng viên là tấm gương để quần chúng nhìn vào, noi theo; là động lực để quần chúng phấn đấu đứng vào hàng ngũ Đảng. Khi tổ chức đảng và đảng viên gương mẫu thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của mình, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong sản xuất - kinh doanh của đơn vị, tạo ra doanh thu và lợi nhuận thì chắc chắn sẽ được tin tưởng, đồng tình ủng hộ trong hoạt động, phát triển lực lượng, phát triển tổ chức.

Thứ bảy, coi trọng việc nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, của mỗi đảng viên đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Mỗi chi bộ phải xác định được lịch sinh hoạt chi bộ và duy trì thành nền nếp, phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng đơn vị. Thường xuyên quan tâm củng cố chi bộ, kịp thời kiện toàn đội ngũ cấp ủy viên có đủ năng lực và điều kiện để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Bí thư chi bộ phải thực sự là người có khả năng, có năng lực và kinh nghiệm trong công tác Đảng; là hạt nhân đoàn kết nội bộ, nhạy bén, linh hoạt trong công tác điều hành, chủ trì hội nghị. Ngoài việc đảm bảo quy trình, nội dung sinh hoạt chi bộ theo quy định và hướng dẫn, Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo các ban xây dựng Đảng ủy thường xuyên theo dõi, góp ý nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đổi mới nội dung sinh hoạt Đảng trong chi bộ các doanh nghiệp theo hướng gọn, chất lượng, đi vào trọng tâm, trọng điểm; đồng thời phải tăng cường công tác sinh hoạt chuyên đề, lựa chọn được những vấn đề sát với thực tế, phù hợp với tình hình, nhiệm vụ chính của đơn vị mình, những vấn đề được cán bộ đảng viên và dư luận xã hội quan tâm để tập trung thảo luận, đưa ra giải pháp tháo gỡ, ban hành được những nghị quyết có chất lượng, mang tính khả thi cao. Đối với những chuyên đề phù hợp, thiết thực với đơn vị, khi sinh hoạt chuyên đề cần mở rộng đối tượng đến người lao động trong công ty nhằm nâng cao chất lượng lượng sinh hoạt Đảng tại đơn vị.

Thứ tám, thường xuyên tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý đối với đội ngũ cấp ủy viên ở cơ sở và bí thư chi bộ trên cơ sở có sự cập nhật và đổi mới về nội dung, hình thức tập huấn; đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, từng chi bộ.

Giải pháp đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viênChi bộ 8 Đảng bộ Các phòng ban thuộc Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn tổ chức kết nạp đảng viên mới, tháng 12/2020

Các giải pháp nêu trên về cơ bản đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng bộ nói chung và công tác phát triển đảng nói riêng. Tuy nhiên, để công tác này tiếp tục phát huy hiệu quả, cần sự tích cực, chủ động và tinh thần trách nhiệm cao của cấp ủy ở các tổ chức đảng cơ sở, của cả hệ thống chính trị Công ty theo phương châm xây dựng Đảng là then chốt để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và phát triển sản xuất, kinh doanh của Công ty.

(Trích bài viết của đồng chí Nguyễn Thụy Tường Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy được đăng ngày 23 tháng 2 năm 2021 trên Trang tin điện tử Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh)

Công Ty TNHH MTV Dược Sài Gòn khẩn trương hoàn thành 10.000 túi thuốc cùng “ F0” chiến thắng COVID-19

Công Ty TNHH MTV Dược Sài Gòn khẩn trương hoàn thành 10.000 túi thuốc cùng “ F0” chiến thắng COVID-19

Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục có những diễn biến nhanh và hết sức phức tạp tại Thành phố. Với mục tiêu hàng đầu là đám bảo an toàn sức khỏe Nhân dân, mong muốn đồng hành cùng những cảnh đời khó khăn sẽ được sưởi ấm bằng những món quà tuy nhỏ nhưng tràn đầy tình yêu thương, tràn đầy hơi ấm tình người.

Xem thêm
Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn trao tặng 30 máy tạo Oxy hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19

Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn trao tặng 30 máy tạo Oxy hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19

Sáng nay, ngày 03/8/2021, Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn đã đến thăm hỏi, động viên các y bác sĩ tuyến đầu và trao tặng 30 máy tạo oxy trị giá gần 400 triệu đồng cho các bệnh viện điều trị Covid – 19 trên địa bàn Thành phố.

Xem thêm
Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn đóng góp hơn 39.000 phần quà  ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn đóng góp hơn 39.000 phần quà ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Ngay từ khi dịch bệnh Covid – 19 bùng phát lần thứ tư tại TPHCM, Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn đã chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn; ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty, cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội Công ty tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19

Xem thêm
Trao Quyết định điều động Dược sĩ Trần Đức Thắng, Phó Trưởng phòng Kho vận đến nhận nhiệm vụ Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng

Trao Quyết định điều động Dược sĩ Trần Đức Thắng, Phó Trưởng phòng Kho vận đến nhận nhiệm vụ Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng

Ngày 25/5/2021, tại Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn, ông Lê Việt Hùng - Tổng Giám đốc đã trao Quyết định điều động Dược sĩ Trần Đức Thắng, Phó Trưởng phòng Kho vận đến nhận nhiệm vụ Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng và phân công phụ trách phòng Quản lý chất lượng

Xem thêm
Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn

Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn

Sáng nay, ngày 21/5/2021 tại Công ty đã diễn ra buổi lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Cường, Chánh Văn phòng Đảng ủy giữ chức vụ Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn, thời hạn giữ chức vụ là 05 năm kể từ ngày ký quyết định 11/5/2021.

Xem thêm
Sapharco tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ và quyết định tách phòng Nhân sự - Hành chính thành phòng Tổ chức - Nhân sự và phòng Hành chính - Quản trị

Sapharco tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ và quyết định tách phòng Nhân sự - Hành chính thành phòng Tổ chức - Nhân sự và phòng Hành chính - Quản trị

Sáng ngày 20/4/2021, tại Hội trường Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn đã tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ và quyết định tách phòng Nhân sự - Hành chính thành phòng Tổ chức - Nhân sự và phòng Hành chính - Quản trị.

Xem thêm
Đoàn Sapharco tổ chức lễ Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)

Đoàn Sapharco tổ chức lễ Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)

Sáng 26/3, Đoàn Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) và Tuyên dương gương “Đảng viên trẻ tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác” năm 2021.

Xem thêm
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 5 Nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 5 Nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 12/3/2021, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (Mở rộng) nhiệm kỳ 2020-2025 tại Hội trường Công ty.

Xem thêm
Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn tham gia cùng đoàn công tác của Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam.

Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn tham gia cùng đoàn công tác của Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam.

Ngày 09/3/2021, Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn tham gia cùng đoàn công tác của Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam ...

Xem thêm

Liên hệ chúng tôi

Tiêu đề

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN

Địa chỉ: 18 - 20 Nguyễn Trường Tộ, Phường 13, Quận 4, Tp.HCM

Điện thoại: (028) 71079879 ; (028) 39400388 ; Fax : (028) 39401975

MST: 0300523385

Email: contact@sapharco.com

Website: www.sapharco.com

© Copyright 2020 sapharco.com , all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn